พรีโม MOU มทร.อีสาน ร่วมสร้างนวัตกรคุณภาพ ส่งตรงผู้ประกอบการ เพิ่มโอกาสการมีงานทำแก่บัณฑิต

คุณพิเชษฐ พินิจพล  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ดร.อรุณ ศิริจานุสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) นางสาวณัฐชานันท์ เกสร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตบุคลากร ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ หลังจากสำเร็จการศึกษา

ทั้งยังเป็การร่วมกันผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมแคนา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ภายในงานได้รับเกียติ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ