นโยบายต่างๆ ของบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด

ข้อบังคับของบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิ

นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

ปัจจัยความเสี่ยง