NAY CHANG BY UNO SERVICE

บริการรับเหมา ติดตั้ง ต่อเติม แบบครบวงจร

บริษัทรับเหมาครบวงจรท่ีดีที่สุด มุ่งมั่นพัฒนาสายงานช่างเพื่อให้มีบุคลากรชั้นยอดและมีผลงานชั้นเยี่ยม

บริการของเรา

บริการตกแต่งต่อเติม

 • บริการตกแต่งต่อเติมท้ังบ้าน และคอนโด
 • ตกแต่งภายใน และต่อเติมภายนอก ครอบคุมงานสถาปัตรและงานระบบ
 • บริการครอบคลุม : การตกแต่งภายใน และติดผนัง งานฝ้า งานสี งานระบบภายใน / การต่อเติม เทพื้น ทาห้องอเนกประสงค์ งานระบบภายนอก
 • พื้นที่บริการ : กรุงเทพมหานครและปริมนฑล

บริการซ่อมแซม,บ้าน/คอนโด/บริษัทอื่น ๆ

 • บริการซ่อมแซมบ้าน / คอนโด
 • บริการซ่อมแซมบ้านและคอนโด โดยทีมช่างที่มีประสบการณ์ และมีความชานาญเฉพาะด้าน
 • บริการครอบคลุม : บริการครอบคลุมทุกงาน ที่เกิด DEFECT รวมไปถึงงานระบบไฟฟ้า ระบบประปา รับประกัน 30 วันหลังจากรับมอบงาน
 • พื้นที่บริการ :กรุงเทพมหานครและปริมนฑล

บริการตรวจเช็คระบบประปา / สุขาภิบาล

บริการโรยตัวปรับปรุงภายนอกอาคาร

 • บริการตรวจเช็คระบบประปา / สุขาภิบาล
 • บริการตรวจเช็ค แก้ไขงานระบบประปา ระบบสุขาภิบาล โดยทีมช่างมืออาชีพ
 • บริการครอบคลุม ตรวจเช็คระบบประปาภายในบ้าน ตัดต่อท่อ ท่อน้าแตก ท่อน้าตัน เช็คระบบปั๊มน้า
 • พื้นท่ีบริการ :กรุงเทพมหานครและปริมนฑล
 • บริการซ่อมแซมน้ารั่ว งานปรับปรุงเก็บสีอาคาร โดยทีมช่างที่มีความรู้ ความชานาญ เฉพาะด้าน
 • บริการครอบคลุม : คอนโด และอาคารสานักงาน
 • พื้นที่บริการ :กรุงเทพมหานครและปริมนฑล

บริการติดตั้งลามิเนต

บริการก่อสร้าง ซ่อมแซม ดูแลสระว่ายน้า

 • บริการติดต้ังลามิเนต
 • บริการติดตั้งลามิเนต โดยทีมงานท่ีมีความรู้ ความชานาญ
  เฉพาะด้าน
 • บริการครอบคลุม ตรวจสอบ รื้อ ปรับพ้ืน ติดตั้ง
  งานลามิเนต/กระเบื้อง
 • พื้นท่ีบริการ กรุงเทพมหานครและปริมนฑล
 • บริการก่อสร้าง วางระบบ ซ่อมแซม ดูแลสระว่ายน้า โดยทีมวิศวกรท่ีมีความรู้ ความชานาญ เฉพาะด้าน
 • บริการครอบคลุม บริการสระว่ายน้าคอนโด และบ้าน
 • พื้นท่ีบริการ กรุงเทพมหานครและปริมนฑล

ผลงานของเรา

ติดต่อสอบถาม

Error: Contact form not found.