Primo Service Solution และบริษัทในเครือ ได้ทำพิธีตั้งศาลใหม่ และทำบุญบริษัท

Primo Service Solution และบริษัทในเครือ ได้ทำพิธีตั้งศาลใหม่ และทำบุญบริษัท

เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองแก่บริษัท และเป็นขวัญกำลังใจ

แก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรให้มีกำลังใจสามารถปฏิบัติหน้าที่

ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ พร้อมเปิดรับพลังงานบวกใหม่ ๆ 💚🤍💚

เพื่อส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ส่งถึงลูกบ้านผู้ได้รับบริการจากเรา

#HappyMaker

#PrimoCareers#Primo

#PrimoManagement#PrimoServiceSolutions

#CrownResidence#ServiceTeam

#ServiceDesign#ServiceSignature