รายได้รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
ROA
(%)
ROE
(%)

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว

รายได้รวม

กำไรสุทธิ

กำไรต่อหุ้น (บาท)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ROA(%)

ROE(%)

อัตรากำไรสุทธิ(%)

 

     145

     49

     96

     –

     267

     40

     –

 

     26.9

     37.7

     15.0

   265

   76

   189

   –

   490

   111

   –

 

   55.47

   58.84

   22.7

   1,635.84

   152.51

   1,483.33

   160.00

   914.91

   240.12

   1.45

 

   32.37

   28.72

   26.25

2,490.52

744.19

1,722.50

160

1,915.90

368.40

1.14

 

22.65

22.79

19.13