นายมาโรจน์ วนานันท์
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวสุพัฒนา หงิมห่วง

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ