นายนิวัติ ลมุนพันธ์
  • ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
  • กรรมการอิสระ
นางสาวสุพัฒนา หงิมห่วง
  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการอิสระ
นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์
  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการบริษัท