นายมาโรจน์ วนานันท์
  • ประธานกรรมการ
  • กรรมการอิสระ
  • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการอิสระ
นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์
  • กรรมการบริษัท
  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน