นางสาวสุพัฒนา หงิมห่วง

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายมาโรจน์ วนานันท์

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์

 • กรรมการบริษัท
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน