นายตนัย ธนะชานันท์
 • กรรมการบริหาร
 • President
นายประสิทธิ์ จรัสวิชากร
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้บริหารสายงานธุรกิจบริหารอาคารและชุมชน
นายอรุณ ศิริจานุสรณ์
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้บริหารสายงานบริหารงานก่อสร้าง
นางสาวลักษณา แสงมณี
 • ผู้บริหารสายงานการขายงานตกแต่ง
นางสาวมลนภา ปั้นบุญ
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้บริหารสายงานธุรกิจบริหารอาคารและชุมชนระดับพรีเมี่ยมและธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
นางสาวนุชจรีย์ จิตต์อาจหาญ
 • กรรมการบริหาร
 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน