นายนิวัติ ลมุนพันธ์

ตำแหน่ง
 • ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
 • กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษาและประวัติอบรม
 • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 49
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 ( ปปร.9 )
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 105/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 269/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
 • หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) รุ่นที่ 44/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2020 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)

 

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 • ไม่มี (ณ เมษายน 2566)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

 • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุระกิจ

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการ

การไฟฟ้านครหลวง พลังงาน

2558 – ปัจจุบัน

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง

กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานราชการ

2560 – 2564

ประธานกรรมการ

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2560 – 2564

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2558 – 2560

กรรมการบริหาร

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2557 – 2565

ประธานกรรมการ

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

2554 – 2558

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

บริษัท วิคแอนด์ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อพลาสติก