นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์

Position

  • กรรมการบริษัท
  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน