นายเธียรรุจ ธรณวิกรัย

ตำแหน่ง

  • กรรมการตรวจสอบ

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติอบรม
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

ประวัติการอบรม

  • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
  • ไม่มี

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี

 
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา

2566 – ปัจจุบัน

2544 – 2565

2547 – 2554

 

ตำแหน่ง

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุระกิจ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.