กรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

กรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

คุณสมบัติของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

 • ต้องเป็นเจ้าของร่วมหรือคู่สมรสของเจ้าของร่วมในอาคารชุดนั้น
 • กรณีเจ้าของร่วมเป็นผู้เยาว์หรือไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์หรือผู้พิทักษ์เป็นกรรมการแทน
 • กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของร่วม ให้นิติบุคคลแต่งตั้งตัวแทนของนิติบุคคลมาเป็นกรรมการ
 • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
 • ไม่เคยถูกไล่ออกจากที่ประชุมใหญ่
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุกด้วยประการใด ๆ ในความผิดที่ต้องระวางโทษจำคุกห้าปีขึ้นไป ยกเว้นความผิดลหุโทษ
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุกฐานความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์
 • ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือถูกสั่งห้ามประกอบวิชาชีพในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาคารชุด
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกสั่งให้พิสูจน์สิทธิ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

2. คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารชุด
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบ
 • มีเวลาและทุ่มเทให้กับการทำงานของคณะกรรมการ
 • มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร่วมในอาคารชุด

หมายเหตุ

 • คุณสมบัติเพิ่มเติมนี้ ไม่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎหมาย แต่เป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์สำหรับคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
 • เจ้าของร่วมในอาคารชุดสามารถกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของคณะกรรมการได้ในข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด

การมีกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดมีความสำคัญและจำเป็นเนื่องจากเหตุผลหลายประการ ดังนี้:

 1. การบริหารจัดการทรัพย์สินรวม: กรรมการนิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด เช่น การดูแลรักษาสถานที่ส่วนกลาง สระว่ายน้ำ ลิฟต์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 2. การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย: กรรมการนิติบุคคลมีบทบาทในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยของอาคารชุด เช่น การดูแลเรื่องความปลอดภัย การจัดการเรื่องเสียงรบกวน และการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายภายในอาคาร
 3. การจัดการทางการเงิน: กรรมการนิติบุคคลต้องรับผิดชอบการจัดการทางการเงินของนิติบุคคลอาคารชุด รวมถึงการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง การบริหารงบประมาณ และการจัดทำรายงานการเงินให้โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
 4. การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา: กรรมการนิติบุคคลมีบทบาทในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาคารชุด รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของอาคารชุด
 5. การสื่อสารและสร้างความเข้าใจ: กรรมการนิติบุคคลทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเจ้าของร่วมในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาคารชุด รวมถึงการประชุมเจ้าของร่วม การจัดทำประกาศ หรือการสื่อสารข่าวสารต่างๆ
 6. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ: กรรมการนิติบุคคลต้องมีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาคารชุด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การมีกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดทำให้การบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกลางและการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ ทำให้ผู้พักอาศัยในอาคารชุดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

𝐏𝐌𝐌 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 ผู้นำธุรกิจการบริการดูแลและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

บริหารอาคารชุด | หมู่บ้านจัดสรร |อาคารสำนักงาน

ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบที่ใช่

✅บริหารสิ่งแวดล้อมภายในคอนโดสวยงามอยู่เสมอ

✅บริหารคุณภาพระบบความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า/น้ำ

✅พร้อมสร้างประสบการณ์อันดีให้กับลูกบ้าน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้าง Community ที่ดีภายในโครงการ

✅ดูแลรายละเอียดด้านการเงิน โปร่งใส ตรวจสอบได้

✅อำนวยความสะดวกด้วยบริการของเรา พัสดุ ข่าวสาร

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 📞 Tel : 02-0810000

Line : https://lin.ee/Hra1qqu

📱 Primo Plus : https://apple.co/495d6mU

📩 [email protected].