กุญแจแห่งความสำเร็จของยุทธศาสตร์ EEC

กุญแจแห่งความสำเร็จของยุทธศาสตร์ EEC ประกอบไปด้วย


โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ: ความเป็นไปได้ด้านการลงทุน
– ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นผู้นำด้านการลงทุน
– จัดให้มีการเช่าที่ดินระยะยาว 50+49 ปี
– เร่งรัดกระบวนการต่างๆ ให้คล่องตัวและรัดกุม

โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม: คุณภาพชีวิตที่มีมาตรฐาน และทันสมัย
– Promoting City Development
– การจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ
– การจัดตั้งศูนย์กลางทางการแพทย์
– รณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน

สิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุ
– สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
– สิทธิประโยชน์นอกเหนือจากภาษี
– สิทธิประโยชน์ด้านการเงิน
– ศูนย์บริการอำนวยความ สะดวกในพื้นที
การพัฒนาชุมชน: เพื่อการดำเนินการที่ต่อเนื่อง ยั่งยืนจัดตั้งกองทุนพิเศษสำหรับชุมชน EEC เพื่อการดูแล
– สุขภาพอนามัย
– สิ่งแวดล้อม
– การศึกษา