ข้อบังคับนิติบุคคลคอนโด คืออะไร

ข้อบังคับนิติบุคคลคอนโด

ข้อบังคับนิติบุคคลคอนโด เป็นกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้บังคับกับเจ้าของร่วมและผู้ใช้สอยอาคารชุด โดยทั่วไปแล้ว ข้อบังคับนิติบุคคลคอนโดจะครอบคลุมประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้

 • การจัดตั้งและการดำเนินงานของนิติบุคคลอาคารชุด: เช่น วิธีการจดทะเบียนนิติบุคคล การประชุมใหญ่เจ้าของร่วม การเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคล หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนิติบุคคล ฯลฯ
 • การดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์ส่วนกลาง: เช่น การดูแลรักษาพื้นที่ส่วนกลาง การทำความสะอาด การจัดการสวน การใช้สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ลิฟต์ ที่จอดรถ ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่าย: เช่น ค่าธรรมเนียมนิติบุคคล ค่าส่วนกลาง ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ
 • ระเบียบข้อบังคับ: เช่น ระเบียบการเข้า-ออกอาคารชุด ระเบียบเสียงรบกวน ระเบียบการเลี้ยงสัตว์ ระเบียบการจอดรถ ฯลฯ
 • การระงับข้อพิพาท: เช่น วิธีการไกล่เกลี่ย วิธีการอนุญาโตตุลาการ ฯลฯ

ตัวอย่างของ ข้อบังคับนิติบุคคลคอนโด

 • ข้อ ๑ วัตถุประสงค์
  • จัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง
  • ส่งเสริมความสามัคคี
  • รักษาความสงบเรียบร้อย
  • รักษาความสะอาด
  • รักษาสิ่งแวดล้อม
  • รักษาความปลอดภัย
 • ข้อ ๒ สมาชิก
  • เจ้าของร่วมทุกคนเป็นสมาชิกโดยเท็จจริง
  • สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ตามที่ข้อบังคับนี้กำหนด
 • ข้อ ๓ การประชุมใหญ่
  • ประชุมใหญ่มีอำนาจสูงสุดของนิติบุคคล
  • ประชุมใหญ่ต้องประชุมไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง
  • ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
   • กำหนดข้อบังคับ
   • เลือกตั้งและ罷免คณะกรรมการนิติบุคคล
   • อนุมัติงบประมาณ
   • ตรวจสอบและรับรองบัญชี
   • พิจารณาและตัดสินใจเรื่องอื่น ๆ ตามที่จำเป็น
 • ข้อ ๔ คณะกรรมการนิติบุคคล
  • ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน
  • กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๑ ปี
  • กรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
   • บริหารงานนิติบุคคลตามมติของประชุมใหญ่
   • จัดทำและเสนอแผนงานและงบประมาณ
   • เก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินของนิติบุคคล
   • จัดทำบัญชีและรายงานการเงิน
   • ดำเนินการตามข้อบังคับ
 • ข้อ ๕ ทรัพย์สิน
  • ทรัพย์สินของนิติบุคคลแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
   • ทรัพย์ส่วนกลาง ได้แก่ พื้นที่ส่วนกลาง สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ
   • ทรัพย์ส่วนบุคคล ได้แก่ ห้องชุด
 • ข้อ ๖ ค่าใช้จ่าย
  • เจ้าของร่วมทุกคนต้องชำระค่าธรรมเนียมนิติบุคคลและค่าส่วนกลาง
  • คณะกรรมการนิติบุคคลต้องจัดทำงบประมาณและเสนอต่อประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติ
  • คณะกรรมการนิติบุคคลต้องเก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่าย
 • ข้อ ๗ ระเบียบข้อบังคับ
  • คณะกรรมการนิติบุคคลมีอำนาจกำหนดระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ

เป็นกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้บังคับกับเจ้าของร่วมและผู้ใช้สอยอาคารชุด โดยทั่วไปแล้ว ข้อบังคับนิติบุคคลคอนโดจะครอบคลุมประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้

 • การจัดตั้งและการดำเนินงานของนิติบุคคลอาคารชุด: เช่น วิธีการจดทะเบียนนิติบุคคล การประชุมใหญ่เจ้าของร่วม การเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคล หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนิติบุคคล ฯลฯ
 • การดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์ส่วนกลาง: เช่น การดูแลรักษาพื้นที่ส่วนกลาง การทำความสะอาด การจัดการสวน การใช้สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ลิฟต์ ที่จอดรถ ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่าย: เช่น ค่าธรรมเนียมนิติบุคคล ค่าส่วนกลาง ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ
 • ระเบียบข้อบังคับ: เช่น ระเบียบการเข้า-ออกอาคารชุด ระเบียบเสียงรบกวน ระเบียบการเลี้ยงสัตว์ ระเบียบการจอดรถ ฯลฯ
 • การระงับข้อพิพาท: เช่น วิธีการไกล่เกลี่ย วิธีการอนุญาโตตุลาการ ฯลฯ

ตัวอย่างของข้อบังคับนิติบุคคลคอนโด

 • ข้อ ๑ วัตถุประสงค์
  • จัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง
  • ส่งเสริมความสามัคคี
  • รักษาความสงบเรียบร้อย
  • รักษาความสะอาด
  • รักษาสิ่งแวดล้อม
  • รักษาความปลอดภัย
 • ข้อ ๒ สมาชิก
  • เจ้าของร่วมทุกคนเป็นสมาชิกโดยเท็จจริง
  • สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ตามที่ข้อบังคับนี้กำหนด
 • ข้อ ๓ การประชุมใหญ่
  • ประชุมใหญ่มีอำนาจสูงสุดของนิติบุคคล
  • ประชุมใหญ่ต้องประชุมไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง
  • ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
   • กำหนดข้อบังคับ
   • จัดตั้งคณะกรรมการนิติบุคคล
   • อนุมัติงบประมาณ
   • ตรวจสอบและรับรองบัญชี
   • พิจารณาและตัดสินใจเรื่องอื่น ๆ ตามที่จำเป็น
 • ข้อ ๔ คณะกรรมการนิติบุคคล
  • ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน
  • กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๑ ปี
  • กรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
   • บริหารงานนิติบุคคลตามมติของประชุมใหญ่
   • จัดทำและเสนอแผนงานและงบประมาณ
   • เก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินของนิติบุคคล
   • จัดทำบัญชีและรายงานการเงิน
   • ดำเนินการตามข้อบังคับ
 • ข้อ ๕ ทรัพย์สิน
  • ทรัพย์สินของนิติบุคคลแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
   • ทรัพย์ส่วนกลาง ได้แก่ พื้นที่ส่วนกลาง สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ
   • ทรัพย์ส่วนบุคคล ได้แก่ ห้องชุด
 • ข้อ ๖ ค่าใช้จ่าย
  • เจ้าของร่วมทุกคนต้องชำระค่าธรรมเนียมนิติบุคคลและค่าส่วนกลาง
  • คณะกรรมการนิติบุคคลต้องจัดทำงบประมาณและเสนอต่อประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติ
  • คณะกรรมการนิติบุคคลต้องเก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่าย
 • ข้อ ๗ ระเบียบข้อบังคับ
  • คณะกรรมการนิติบุคคลมีอำนาจกำหนดระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 ผู้นำธุรกิจการบริการดูแลและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริหารอาคารชุด | หมู่บ้านจัดสรร |อาคารสำนักงาน ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบที่ใช่ สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านบริหารโครงการได้ที่ 02-081-0000หรือ คลิกที่นี่ เพื่อศึกษาข้อมูลการบริการของเราเพิ่มเติมค่ะ