รู้จัก วันครอบครัวสากล หรือ International Day of Families

วันครอบครัวสากล

วันครอบครัวสากล ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันที่อุทิศให้กับการส่งเสริมความตระหนักรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางสังคม เศรษฐกิจ และประชากรศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อครอบครัว

รู้จัก วันครอบครัวสากล

วันนี้ได้รับการประกาศโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี 2536 และได้รับการเฉลิมฉลองทุกปีตั้งแต่นั้นมา ธีมของวันครอบครัวสากลแตกต่างกันไปในแต่ละปี แต่วัตถุประสงค์โดยรวมคือเพื่อส่งเสริมความสำคัญของครอบครัวในฐานะหน่วยพื้นฐานของสังคม และเพื่อเน้นย้ำถึงความจำเป็นของนโยบายและโครงการที่สนับสนุนครอบครัว

วันครอบครัวสากลมอบโอกาสในการส่งเสริมความตระหนักในประเด็นต่างๆ เช่น นโยบายที่เป็นมิตรกับครอบครัว ความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร และการดูแลลูก นอกจากนี้ยังเน้นถึงความสำคัญของครอบครัวในการส่งเสริมความสามัคคีทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันดังกล่าวมีการเฉลิมฉลองในหลายประเทศทั่วโลกผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนา การประชุม และการบรรยายสาธารณะ เป็นการเตือนใจว่าครอบครัวเป็นกระดูกสันหลังของสังคมและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของชุมชนและโลกของเรา

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ Primo

อ่านเรื่องวันครอบครัวสากลเพิ่มที่ คลิก