รู้จัก วันสิ่งแวดล้อมไทย 2567

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2567

วันสิ่งแวดล้อมไทย 2567 ถูกจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกๆปี จากพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 ที่แสดงถึงความห่วงใยต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไทย

จากความห่วงใย สู่ วันสิ่งแวดล้อมไทย 2567

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ข้อมูลว่า ย้อนกลับไป เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดํารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน โดยมีใจความเกี่ยวกับ “สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และของโลกที่มีความรุนแรงขึ้น และทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกําลังประสบอยู่

พร้อมทั้งตรัสเตือนพสกนิกรให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ มิใช้เพียงเพื่อประเทศไทย เท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของโลกด้วย” คณะรัฐมนตรีในช่วงเวลานั้น จึงได้มีมติ ประกาศให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย

วันนี้ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และเป็นวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ หรือ วัน ทสม. แห่งชาติ อีกด้วย

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย 2566

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ

1. ทำบุญตักบาตร

ช่วงเช้าของวันที่ 4 และ 5 ธันวาคม หน่วยงานที่จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ในวัดใกล้เคียงชุมชน เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

2. เก็บขยะ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในชุมชน

ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง รวมถึงพื้นที่สาธารณะ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน

3. ปลูกต้นไม้

หลายหน่วยงานเลือกทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียวให้กับป่าไม้ และพื้นที่ต่างๆ ในชุมชน เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

4. รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

หน่วยงานต่างๆ รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อช่วยลดการเสื่อมโทรมของน้ำและดิน จากถุงขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ เกิดการปนเปื้อนไปกับน้ำและดิน การใช้ถุงผ้าจึงช่วยลดปริมาณขยะถุงพลาสติกในสิ่งแวดล้อมได้

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก


𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬

เป็นผู้นำในธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจรและกำกับดูแลกิจการในกลุ่มบริษัทในเครือ ให้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาและลงทุนในธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐋𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬, 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐌𝐚𝐤𝐞𝐫

Tel : 02-0810000

Website: https://primo.co.th/

Line : https://lin.ee/Jt3nhkF