𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘 : อัตราดอกเบี้ย เงินให้สินเชื่อบ้าน 𝗠𝗥𝗥 𝗠𝗟𝗥 𝗠𝗢𝗥 ประจำเดือน มีนาคม 𝟮𝟱𝟲𝟲

อัตราดอกเบี้ย

𝗣𝗥𝗜 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘 : อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อบ้าน 𝗠𝗥𝗥 𝗠𝗟𝗥 𝗠𝗢𝗥 ประจำเดือน มีนาคม 𝟮𝟱𝟲𝟲

PRI ได้รวบรวมข้อมูลอัปเดตอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อบ้านอัปเดตประจำเดือน มีนาคม ปี 2566 จากหลากหลายธนาคาร ที่มีการอัปเดตประจำเดือน เช่น ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน ธ.ทหารไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา เป็นต้น

และจากตารางอัปเดต เดือน มีนาคม 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 จะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ย MOR MRR และ MLR ของธนาคารส่วนใหญ่คงที่

โดยธนาคารส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อบ้านที่ถูกกำหนดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ไปในทิศทางเดียวกัน

*ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย