3 มาตรการรับมือไวรัส COVID-19 เพื่อความอุ่นใจของผู้พักอาศัยทุกท่าน

PMM CONTENT มาตรการรับมือ COVID-19

ตามที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อการควบคุมโรคระบาด COVID 19 ได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) อันอาจส่งผลต่อความไม่สะดวกสบายในการใช้ชีวิตในการพักอาศัยในคอนโดมิเนียมได้ อนึ่ง ทางบริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จำกัด และพนักงานทุกท่าน ในฐานะผู้ดูแลอาคารแห่งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยป้องกันการระบาดของไวรัส COVID 19 และได้มีการกำหนดแผนการจัดการ การรับมือในสภาวะวิกฤตของแต่ละระยะไว้พร้อมแล้ว เพื่อความสบายใจและความอุ่นใจ ของทุกท่าน

  • มาตรการป้องกัน : เตรียมพร้อมอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่างๆ อาทิ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ สำหรับการใช้ของเจ้าของร่วมในพื้นที่ส่วนกลาง หน้ากากอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการทุกส่วน รวมถึงการดูแลพื้นที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเช็ดทำความสะอาดพื้นที่ หรืออุปกรณ์จุดสัมผัสต่างๆ ทุกๆ 1-2 ชั่วโมง, การฉีดพ่น หรืออบโอโซน ฆ่าเชื้อ รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิผู้พักอาศัย และพนักงานที่ให้บริการทุกท่านก่อนให้บริการ

  • มาตรการรับมือ : มีระเบียบ และมาตรการการกักตนเองของผู้พักอาศัย เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องออกมาภายนอกห้องชุด รวมถึงแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (หากพบหรือได้รับการร้องขอของผู้กักตนเอง) ตลอดจนการป้องกันคัดกรองบุคคลผู้มาติดต่อจะต้องปฏิบัติตนภายใต้ประกาศต่างๆ ของหน่วยงานราชการ และระเบียบพิเศษของอาคารชุดแห่งนี้

  • มาตรการดูแลอาคาร เมื่อเกิดสภาวะวิกฤติ กรณีปิดเมืองไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้คนได้ : ได้มีการจัดทีมงานผู้รับผิดชอบในการดูแลอาคารแห่งนี้ให้สามารถพักอาศัยได้โดยไม่มีผลกระทบ อาทิ ทีมงานฝ่ายจัดการอาคารที่จะต้องเป็นผู้อำนวยการงานต่างๆ ทีมงานช่างประจำอาคารดูแลงานระบบภายในอาคาร ทีมงานแม่บ้าน งานรักษาความปลอดภัย โดยทั้งหมดจะให้มีการประจำโครงการแห่งนี้ร่วมกับเจ้าของร่วมจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

 

อนึ่งพนักงานบริษัท พรีโม และทีมงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาคาร ทุกท่าน ถือเป็นครอบครัวและบุคคลที่สำคัญยิ่งเฉกเช่นเดียวกับลูกค้าและเจ้าของร่วม ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจเพื่อรับมือ ให้คำปรึกษาแก่ทีมงานของอาคารอีกทางด้วย