EEC-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พ.ศ. 2563

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พ.ศ. 2561