บทบาทหน้าที่ของเจ้าของร่วม อัปเดต 2567

บทบาทหน้าที่ของเจ้าของร่วม อัปเดต 2567

บทบาทและหน้าที่ของเจ้าของร่วม อัปเดต 2567 อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกฎและข้อบังคับเฉพาะของสมาคมอาคารชุด เจ้าของร่วมมีหน้าที่ในการบริหารจัดการคอนโดมิเนียมโดยรวม ซึ่งรวมถึงการจัดการทรัพยากรทั้งหมด เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล, การบริหารการเงิน, การบริหารทรัพยากรวัสดุ และการดูแลรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปของคอนโดมิเนียม โดยวันนี้เรารวบรวมบทบาทเบื้องต้นที่ควรปฏิบัติตามสำหรับเจ้าของร่วมมือใหม่มาฝากกันค่ะ
ลองไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

บทบาทหน้าที่ของเจ้าของร่วม

บทบาทหน้าที่ของเจ้าของร่วม อัปเดต 2567

ㆍ ใช้ห้องชุดเพื่อพักอาศัยเท่านั้น ไม่ใช้ประกอบการค้าหรือกระทำผิดกฎหมาย

ㆍช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง

ㆍเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในชุมชน เช่น ประชุมใหญ่, ซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น

ㆍปฏิบัติตามระเบียบของอาคารชุด และมติที่ประชุมใหญ่

ㆍชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง, ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล)

ㆍเข้าร่วมประชุมใหญ่และลงมติตามวาระต่าง ๆ ให้สมบูรณ์

ㆍลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการฯ เมื่อมีโอกาส

*การนำห้องไปพักไปปล่อยเช่ารายวัน มีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งจะเป็นไปตาม พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ดังต่อไปนี้

ㆍมาตรา 15 ที่บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุกิจโรงแรม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนการขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด

ㆍมาตรา 59 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

___________________________________________________________________________________________________________

𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞 ♛

บริหารและจัดการด้านงานอสังหาริมทรัพย์ในระดับ Luxury

We provide you with a luxury class of Property Management.

Everything you need at Crown Residence.

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬

Tel : 02-0810000

#propertymanagement #รักษาความปลอดภัย #รปภ #นิติบุคคล #บริหารงานคอนโด #บริหารงานอาคารชุด #luxurymanangement #conciergeservice