นายมาโรจน์ วนานันท์
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ

 

นางสาวสุพัฒนา หงิมห่วง

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 

นายสมสกุล แสงสุวรรณ

 • กรรมการบริษัท
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์

 • กรรมการบริษัท
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายเกรียงไกร กรีบงการ

 • กรรมการบริษัท
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน