รู้จักสิทธิ และหน้าที่ นิติบุคคลอาคารชุด และลูกบ้าน

รู้จักสิทธิ และหน้าที่ นิติบุคคลอาคารชุด และลูกบ้าน

ก่อนที่เรานั้นจะมารู้จัก รู้จักสิทธิ และหน้าที่ นิติบุคคลอาคารชุด และลูกบ้าน เราต้องรู้กันก่อนว่า หน้าที่ของนิตินั้นมีอะไรบ้างและนิติบุคคลทำอะไรบ้างในแต่ละวันนอกจากที่จะคอยรับพัสดุให้ลูกบ้านเท่านั้น

รู้จักสิทธิ และหน้าที่ นิติบุคคลอาคารชุด และลูกบ้าน

นิติบุคคลคืออะไร และมีหน้าที่อะไรบ้าง

นิติบุคคลคอนโด หรือ Condominium Juristic Person คือ หน่วยงานที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยผู้ถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโครงการคอนโด โดยมีหน้าที่หลักคือ

1.การบริหารจัดการห้องชุด

 • รับผิดชอบในการดูแลและบำรุงรักษาส่วนกลางของโครงการคอนโด เช่น โถงเข้าออก ลิฟท์ สระว่ายน้ำ สวนสาธารณะ โรงจอดรถ และอื่นๆ
 • จัดการและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโครงการคอนโด เช่น การบำรุงรักษาสวนหย่อม การจัดการขยะ และอื่นๆ
 • จัดการและดูแลห้องชุดที่ว่างอยู่ รวมถึงการให้เช่าห้องชุดในโครงการคอนโด และคอยรวมเงินส่วนกลางจากผู้เช่า

2.การบริหารจัดการทางการเงิน

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเงินส่วนกลางของโครงการคอนโด รวมถึงการเรียกเก็บเงินส่วนกลางจากผู้ถือกรรมสิทธิ์
 • จัดทำงบประมาณ และควบคุมการใช้จ่ายเงินส่วนกลาง

3.การบริหารจัดการด้านกฎหมายและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการกฎหมายให้ลูกบ้าน

4.การบริหารจัดการด้านการตลาดและการสื่อสาร

 • จัดทำและดำเนินการโปรโมชั่นในการขายห้องชุด และการจัดโครงการส่งเสริมการขาย
 • สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือกรรมสิทธิ์และนิติบุคคลคอนโด

5.การบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์

 • รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์กับผู้ถือกรรมสิทธิ์และชุมชนที่อาศัยอยู่ในโครงการคอนโด เช่น การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการบำรุงรักษาส่วนกลาง และอื่นๆ

6.การบริหารจัดการด้านปัญหาและข้อพิพาท

 • รับผิดชอบในการจัดการแก้ไขปัญหาและข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในโครงการคอนโด รวมถึงการจัดการแก้ไขปัญหาและข้อพิพาททางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินส่วนกลาง

7.การบริหารจัดการด้านการดูแลส่วนกลาง

 • ดูแลและบำรุงรักษาส่วนกลางของโครงการคอนโด อาทิเช่น ลานจอดรถ สระว่ายน้ำ สวนสนามเด็กเล่น ฯลฯ เพื่อให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์และประชาชนที่อาศัยอยู่ในโครงการคอนโดสามารถใช้บริการส่วนกลางได้ตลอดเวลา โดยการบริหารจัดการด้านการดูแลส่วนกลางนี้จะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของนิติบุคคลคอนโด

8.การจัดการด้านการเงินและบัญชี

 • บันทึกข้อมูลการเงินและบัญชีของโครงการคอนโด รวมถึงการจัดทำงบการเงิน การตรวจสอบรายได้และรายจ่ายของส่วนกลาง การจัดทำงบประมาณ การบริหารค่าใช้จ่าย ฯลฯ เพื่อให้การบริหารจัดการเงินและบัญชีในโครงการคอนโดสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง

9.การบริหารจัดการด้านกฎหมาย

 • ติดต่อและประสานงานกับทนายความเพื่อการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการคอนโด เช่น การจัดทำสัญญาซื้อขาย การเปิดเผยข้อมูลแก่ลูกบ้าน

สิทธิของลูกบ้าน

สิทธิและหน้าที่ของลูกบ้านคอนโดจะแตกต่างจากผู้ที่อาศัยในที่อยู่อาศัยแบบธรรมดา เนื่องจากการเป็นเจ้าของห้องชุดในโครงการคอนโดมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นสิทธิและหน้าที่ของลูกบ้านคอนโดนั้นเราจะต้องจำเป็นอย่างมากในหลายๆเรื่อง

1.สิทธิของลูกบ้านคอนโด

 • สิทธิในการเป็นเจ้าของห้องชุด ทำสัญญาซื้อขายและได้รับสัญญาจะขายและโอนกรรมสิทธิ์ของห้องชุดในโครงการคอนโด
 • สิทธิในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการส่วนกลาง ที่ถูกตกลงไว้ในสัญญาซื้อขาย เช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ลิฟท์ ห้องประชุม และอื่นๆ
 • สิทธิในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส่วนกลาง โดยการเข้าร่วมการประชุม ให้ความเห็นทุกข์ทราม และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่วนกลาง

2.หน้าที่ของลูกบ้านคอนโด

 • ชำระเงินค่าใช้จ่ายตามสัญญาซื้อขาย เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าซ่อมแซม ฯลฯ
 • รักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของห้องชุดของตนเอง
 • เข้าร่วมการประชุมเพื่อเสนอข้อเสนอและให้ความเห็นทุกครั้งที่มีการประชุมวิสามัญ

3.สิทธิและหน้าที่ในการบริหารจัดการส่วนกลาง

 • ลูกบ้านคอนโดมีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมสมาชิกในคณะกรรมการบริหารจัดการส่วนกลาง (คบส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการส่วนกลางของโครงการคอนโด ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะคบส. เป็นผู้บริหารจัดการส่วนกลางแทนเจ้าของที่ดิน และเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลส่วนกลางในโครงการคอนโด
 • ลูกบ้านคอนโดมีสิทธิ์เสนอและแสดงความคิดเห็นต่อคบส. และตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่วนกลาง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการส่วนกลาง การควบคุมค่าใช้จ่าย และการตรวจสอบสถานการณ์การบริหารจัดการส่วนกลางในโครงการคอนโด

4.สิทธิในการเสริมสร้างความเป็นเจ้าของที่ดิน

 • ลูกบ้านคอนโดมีสิทธิ์ในการเสนอและต้องการซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นเจ้าของแปลงบนที่ดินที่โครงการคอนโดตั้งอยู่
 • ลูกบ้านคอนโดมีสิทธิ์ในการสมัครเป็นสมาชิกในสมาคมผู้ถือหุ้นคอนโด (ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ที่จะช่วยเสริมสร้างสิทธิ์ของลูกบ้านในการเปลี่ยนแปลงหรือลงความเห็นต่างๆ

5.สิทธิในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการคอนโด

 • ลูกบ้านคอนโดมีสิทธิ์ในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นส่วนร่วมของโครงการคอนโด เช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สนามเทนนิส ห้องสมุด ห้องประชุม และอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหรือในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการคอนโด

6.สิทธิในการจัดการและบำรุงรักษาร่วมกันในโครงการคอนโด

 • ลูกบ้านคอนโดมีสิทธิ์เข้าร่วมการจัดการและบำรุงรักษาร่วมกันในโครงการคอนโด เช่น การแจ้งซ่อมบำรุงส่วนร่วม การรับผิดชอบในการสร้างสรรค์และเสริมสร้างความสะดวกสบายในโครงการคอนโด และเป็นต้น

7.หน้าที่ในการชำระเงิน

 • ลูกบ้านคอนโดมีหน้าที่ชำระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการคอนโด เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าอินเทอร์เน็ต ฯลฯ โดยต้องชำระตามกำหนดที่ได้ตกลงกับผู้จัดการโครงการคอนโด

8.หน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของโครงการคอนโด

 • ลูกบ้านคอนโดมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่กฎหมายบังคับ

9.สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการโครงการคอนโด

 • ลูกบ้านคอนโดมีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมผู้ทรงสนับสนุนโครงการคอนโด เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการโครงการ รวมถึงการเลือกผู้จัดการที่เหมาะสมและการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณและการเลือกใช้บริการต่างๆ ในโครงการคอนโด

10.หน้าที่ในการเก็บรักษาความปลอดภัยในโครงการคอนโด

 • ลูกบ้านคอนโดมีหน้าที่เก็บรักษาความปลอดภัยในโครงการคอนโด โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของโครงการคอนโด เช่น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเพลิงไฟ การเก็บรักษาอุปกรณ์กันดูดควันและเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องรับแจ้งเหตุเป็นต้น

11.สิทธิในการร้องเรียนหรือเสนอแนะ

 • ลูกบ้านคอนโดมีสิทธิ์ร้องเรียนหรือเสนอแนะให้ผู้จัดการโครงการคอนโดแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงความสะดวกสบายในโครงการคอนโด โดยการเข้าร่วมการประชุมผู้ทรงสนับสนุนโครงการคอนโด หรือติดต่อผู้จัดการโครงการคอนโดโดยตรง

12.หน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อบังคับ

 • ลูกบ้านคอนโดมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของโครงการคอนโด อาทิเช่น การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอาศัยอยู่ร่วมกัน การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการคอนโด การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเพลิงไฟ การตรวจเช็คอุปกรณ์กันดูดควันและเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องรับแจ้งเหตุ ฯลฯ

13.หน้าที่ในการแจ้งเรื่องซ่อมบำรุง

 • ลูกบ้านคอนโดมีหน้าที่แจ้งเรื่องซ่อมบำรุงให้กับผู้จัดการโครงการคอนโดเมื่อพบปัญหาหรืออุปกรณ์ที่ไม่ทำงานได้ โดยต้องแจ้งให้ผู้จัดการโครงการคอนโดทราบทันที และรอการตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมจากผู้ดูแลโครงการคอนโด

เรารู้สิทธิของลูกบ้านแล้ว ต่อไปเราก็ต้องมารู้หน้าที่ของลูกบ้านกันบ้าง ว่ามีอะไรบ้าง

หน้าที่ของลูกบ้าน

ลูกบ้านคอนโดมีหน้าที่หลากหลายตามสถานการณ์และสภาพความต้องการของโครงการคอนโดฯ โดยหน้าที่สำคัญสำหรับลูกบ้านคอนโดได้แก่ดังนี้

1.การชำระเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งรวมถึงค่าส่วนกลางและค่าบำรุงรักษาคอนโด เป็นต้น โดยจะต้องชำระตามกำหนดที่ได้ตกลงกับผู้ขายหรือสัญญาการซื้อขาย

2.การดูแลรักษาและบำรุงรักษาห้องชุดคอนโด เพื่อรักษาความสะอาดและความสมบูรณ์ของสิ่งของ รวมถึงการแจ้งซ่อมแซมหากเกิดความเสียหาย

3.การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการคอนโด เช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องเกมส์ และสวนสนุก เป็นต้น

4.การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของโครงการคอนโด เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยในคอนโด

5.การร่วมกันจัดการส่วนกลางของโครงการคอนโด เช่น การเลือกตั้งคณะกรรมการส่วนกลาง การประชุมคณะกรรมการ และการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

6.การดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของห้องชุด: ลูกบ้านคอนโดต้องดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของห้องชุดของตนเอง รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางของอาคารด้วย เพื่อให้มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยคนอื่น

7.การเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบ้านชุด: ลูกบ้านคอนโดมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบ้านชุด เพื่อมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการส่วนกลางของอาคาร

8.การเข้าร่วมการลงคะแนนในการประชุมของคณะกรรมการบ้านชุด: ลูกบ้านคอนโดมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมการลงคะแนนในการประชุมของคณะกรรมการบ้านชุด ซึ่งเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญต่าง ๆ เช่น การจัดการซ่อมแซม การเปลี่ยนแปลงรูปแบบห้องชุด หรือการปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร

9.การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย: ลูกบ้านคอนโดต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยในห้องชุด

𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞 ♛ บริหารและจัดการด้านงานอสังหาริมทรัพย์ในระดับ Luxury ครอบคลุมบริการทุกรูปแบบทั้ง ซื้อ ขาย และ เช่าคอนโด We provide you with a luxury class of Property Management and Property Agency. Everything you need at Crown Residence. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 📞 Tel : 02-0810000 #propertymanagement #รักษาความปลอดภัย #รปภ #นิติบุคคล #บริหารงานคอนโด #บริหารงานอาคารชุด #รู้จักสิทธิและหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดและลูกบ้าน #สิทธิและหน้าที่นิติบุคคล