บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซคุณค่าของธุรกิจ ตามแนวทาง ESG (Environmental Social and Governance “ESG”) โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ คาดหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทาง ESG จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ควบคู่ไปด้วยกัน

 

การจัดการความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจท้องถิ่น

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจ้างงานท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ดังนี้

  1. รายได้ที่มั่นคงของแรงงานท้องถิ่น: การส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นช่วยสร้างโอกาสให้แก่ชุมชนในการทำงานและมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดการตกงานและความไม่มั่นคงในรายได้ของประชากรในพื้นที่
  2. เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในท้องถิ่น: การมีงานทำในท้องถิ่นช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเงินที่ได้รับจากงานทำในชุมชนจะถูกใช้จ่ายในภาคธุรกิจและกิจกรรมในชุมชนเอง ซึ่งส่งผลให้เงินทองไหลเข้ามาในชุมชนและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่
  3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิต: การมีงานทำในท้องถิ่นช่วยส่งเสริมให้มีเงินทุนในชุมชนซึ่งมีผลทำให้คุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชนดังกล่าวเพิ่มขึ้น
  4. การเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ: การมีแรงงานที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในท้องถิ่นช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการว่าสามารถดำเนินธุรกิจในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลงทุนขยายธุรกิจในพื้นที่ชุมชน และส่งผลทำให้มีงานทำเพิ่มขึ้นในชุมชนดังกล่าวอีกด้วย

ดังนั้น การส่งเสริมการจ้างงานท้องถิ่นไม่เพียงแต่เป็นการสร้างโอกาสให้แก่ประชากรในพื้นที่นั้นๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นวิถีทางที่ดีในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและชุมชนในระยะยาวด้วยลักษณะการเชื่อมโยงและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นนั้นๆ อีกด้วย

ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น

กิจกรรม Share To Change “สร้างโอกาส ส่งเสริมรายได้ ชุมชนเข้มแข็ง” : บริษัทฯ สร้างโอกาสให้กับชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง Housekeeping Service บริการงานทำความสะอาดภายในพื้นที่ของโครงการ โดยมีการลงพื้นที่รับฟังความต้องการ ความคิดเห็น ความเป็นไปได้ ในการทำงานของคนในชุมชน รับสมัครงาน คัดเลือก Training ฝึกอบรมเสริมทักษะความรู้ในทำงาน ด้านบุคลิภาพ, ด้าน Mindset ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และทดลองปฏิบัติงานจริง ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริการเป็นไปตามมาตรฐานการบริการของบริษัทฯ