บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซคุณค่าของธุรกิจ ตามแนวทาง ESG (Environmental Social and Governance “ESG”) โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ คาดหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทาง ESG จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ควบคู่ไปด้วยกัน

 

การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในการกระบวนการทำงานและการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่าในทุกกระบวนการมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นระบบและยั่งยืน

 • แนวปฏิบัติ
  • ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายสากล และกฎหมายท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด
  • ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมุ่งเน้นให้กระบวนการ หรือกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างน้อยที่สุด
  • สนับสนุนการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสำคัญในการป้องกันผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม
  • สื่อสารนโยบายและข้อกำหนดไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าทางธุรกิจดำเนินการตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่สิ่งแวดล้อม
  • เปิดเผยการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ หรือเปิดเผยเผื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
 • ขอบเขต

นโยบายจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ เป็นแนวทางสำหรับบริษัท และบริษัทในเครือ นำไปบูรณาการให้เข้ากับการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงความร่วมมือกับคู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้รับเหมา ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวปฏิบัติของบริษัทฯ และสามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีให้กับลูกค้าและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับโลก สังคม และชุมชน

 • บทบาทและความรับผิดชอบ

การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปสู่การปฏิบัติใช้ให้เกิดผลสำเร็จในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และต้องมีการรายงานไปยังผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการบริษัทฯซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

 • คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามและการส่งเสริมบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental, Social, Governance: ESG Framework) อันประกอบด้วย การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายต่างๆ รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ร่วมอยู่ด้วย
 • ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อย หรือหน่วยธุรกิจ มีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินการและพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการรายงานผลต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) อย่างต่อเนื่อง
 • คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งบริษัทฯ และสนับสนุนส่วนงานต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ
 • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ของเสีย และสภาพแวดล้อม

4.1 ดำเนินการและบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

4.2 กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน ของเสีย การดูแลสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับปริมาณที่ใช้ โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรให้เกิดการใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และเลือกใช้ทรัพยากรและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

4.3 กำหนดให้การบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

4.4 สร้างความตระหนักรู้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมโดยสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

4.5 ให้การสนับสนุนที่จำเป็น ตลอดจนจัดสรรบุคลากร งบประมาณ เวลา การฝึกอบรม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นของพนักงานที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านทรัพยากร พลังงาน สาธารณูปโภค รวมไปถึงการดูแลสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม

4.6 มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 • การจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

5.1 มีแนวทางในการจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับ ตรงตามเจตจำนงในการรับผิดชอบต่อสังคม ซุมชน และสิ่งแวดล้อม

5.2 จัดให้มีมาตรการดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการพัฒนาและดำเนินธุรกิจ

5.3 เปิดเผย และสื่อสารเรื่องการจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งมาตรการปฏิบัติ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสื่อสารช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนให้กับชุมชน และสังคมอย่างชัดเจน ในกรณีพบเห็นการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทำลายระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

โดยสามารถร้องเรียนได้โดยตรงผ่านช่องทางการสื่อสาร มายังประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของบริษัทฯ

 • ทางไปรษณีย์: บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

 • โทรศัพท์: 02-081-0000
 • เว็บไซต์: primo.co.th
 • อีเมล: [email protected]

 

 • การดูแลและการพัฒนาสังคม

6.1 มุ่งมั่นประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

6.2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

6.3 ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

6.4 สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ

เป้าหมายการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เป้าหมายปี 2567

เป้าหมายระยะสั้น

เป้าหมายระยะยาว

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลดลงอย่างน้อย 10%

ลดลงอย่างน้อย 15%

ลดลงอย่างน้อย 25%

ลดปริมาณการใช้น้ำ / ไฟฟ้า

ลดลงอย่างน้อย 5%

ลดลงอย่างน้อย 10%

ลดลงอย่างน้อย 20%

ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5%

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10%

เพิ่มขึ้นร้อยละ 30%

ลดปริมาณขยะและของเสีย

ลดลงอย่างน้อย 10%

ลดลงอย่างน้อย 15%

 ลดลงอย่างน้อย 30%

 1. ดำเนินการและบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 2. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน ของเสีย การดูแลสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับปริมาณที่ใช้ โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรให้เกิดการใช้
  อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และเลือกใช้ทรัพยากรและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 3. กำหนดให้การบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
 4. สร้างความตระหนักรู้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม
  โดยสื่อสารให้ พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 5. ให้การสนับสนุนที่จำเป็น ตลอดจนจัดสรรบุคลากร งบประมาณ เวลา การฝึกอบรม และสนับสนุนการ
  มีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นของพนักงานที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
  ด้านทรัพยากร พลังงานสาธารณูปโภค รวมไปถึงการดูแลสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม
 6. มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 7. มีมาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นโยบาย 3R (Reduce, Reuse/Recycle, Replenish)
 1. มีแนวทางในการจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ
  ตรงตามเจตจำนงในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 2. มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยกระบวนการที่เหมาะสมก่อน ระหว่าง และหลังการพัฒนาโครงการตามที่กฎหมายกำหนด
 3. มีการสำรวจและศึกษาระบบนิเวศวิทยา ดูแล อนุรักษ์พันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ ในระบบนิเวศบริเวณพื้นที่โดยรอบของการก่อสร้าง และดำเนินการบริหารจัดการตามมาตรการ Mitigation Hierarchy ที่สนับสนุนการหลีกเลี่ยง ลดการเกิด ฟื้นฟูและชดเชย เมื่อดำเนินธุรกิจในบริเวณพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
 4. มีการเลือกใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ในการให้บริการตกแต่งภายในที่มาจากแหล่งผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  ไม่มาจากพื้นที่ที่มีประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
 5. จัดให้มีมาตรการดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการพัฒนาและดำเนินธุรกิจ
 6. ส่งเสริมให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียตระหนักถึงผลกระทบด้านนิเวศวิทยา และความหลากหลาย
  ทางชีวภาพจากการดำเนินธุรกิจ และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความรับผิดชอบในขอบเขตที่พึงกระทำได้
 7. เปิดเผย และสื่อสารเรื่องการจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งมาตรการปฏิบัติ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสื่อสารช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนให้กับชุมชน และสังคมอย่างชัดเจน ในกรณีพบเห็นการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทำลายระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
 8.  

กลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบไฟแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ โดยในปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ ใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 198,820 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งเพิ่มขึ้น 15% ของปี 2565 เนื่องจากการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการใช้พลังงานที่มากขึ้นด้วย

ผลการดำเนินด้านสิ่งแวดล้อม

 • การจัดสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การประหยัดพลังงานและการลดใช้ทรัพยากรให้ทราบทั่วกันอย่างต่อเนื่อง
 • การจัดการขยะ กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะ รวมถึงลดการเกิดขยะในสำนักงาน โดยมีการตั้งจุดคัดแยกขยะตามประเภทอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกและสร้างความเข้าใจให้กับพนักงาน
 • มีการตั้งจุดยืม – คืนถุงผ้าใช้ซ้ำ ให้พนักงานได้ยืม สำหรับนำไปใส่ของ ใส่เอกสาร ใช้จ่ายตลาด ด้วยการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและการเพิ่มขยะที่มากขึ้น

การจัดกิจกรรม “รักแม่ รักษ์โลก  Plant for Mom” เป็นกิจกรรมที่ให้ท่านเจ้าของร่วมได้ร่วมกันเพ้นท์กระถางต้นไม้บอกรักแม่ โดยมีการเลือกต้นไม้เสริมสิริมงคลมาปลูก และมอบให้คุณแม่ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่นอกจากเชิดชูเกียรติของคุณแม่แล้ว ยังมีเป้าหมายในเรื่องความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งทีมงานคราวน์ เรสซิเดนซ์ ได้จัดกิจกรรม ตามโครงการต่าง ๆ เช่น KnightsBridge Kaset Society, KnightsBridge Space Rama 9KnightsBridge Prime Sathorn, KnightsBridge Collage Sukhumvit 107, KnightsBridge Sukhumvit Thepharak